Careless Feet

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van medisch pedicure Careless Feet en op alle met voetverzorging van medisch pedicure Careless Feet aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder cliënt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met medisch pedicure Careless Feeet in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk met medisch pedicure Careless Feet is ingestemd. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. medisch pedicure Careless Feet behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. medisch pedicure careless Feet is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden Bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2: Inspanningen

Medisch pedicure Careless Feet zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Medisch pedicure Careless Feet zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3: Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden.

3.1 Het boeken van een behandeling

Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.

3.2 Annulering door cliënt

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag medisch pedicure Careless Feet het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen

3.3 Annulering door medisch pedicure Careless Feet

Medisch pedicure Careless Feet moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.4 Overmacht

Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 3.2/3.3 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop medisch pedicure Careless Feet of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor medisch pedicure Careless Feet of cliënt niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 4: Betaling

Medisch pedicure Careless Feet vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op website Daarnaast zijn actuele prijslijsten opvraagbaar bij medisch pedicure Careless Feet.

De gemelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw. medisch pedicure Careless Feet behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor invoering kenbaar gemaakt op de website. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen met contant geld pinn/betaalverzoek. Uitsluitend na overleg met medisch pedicure Careless Feet is betaling mogelijk op rekening binnen 14 dagen.

Artikel 5: Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet medisch pedicure Careless Feet vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan medisch pedicure Careless Feet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. medisch pedicure Careless Feet neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem op de klantenkaart. Medisch pedicure Careless Feet behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medisch pedicure Careless Feet zal gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 6: Geheimhouding

Medisch pedicure Careless Feet is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, medisch pedicure Careless Feet verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Medisch pedicure Careless Feet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat medisch pedicure Careless Feet is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Artikel 8: Garantie

Medisch pedicure Careless Feet geeft de cliënt één week (5 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: – De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. – De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van medisch pedicure Careless Feet heeft gebruikt.

Artikel 9: Beschadiging & diefstal

Medisch pedicure Careless Feet heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt apparatuur of producten beschadigt. Medisch pedicure Careless Feet meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10: Klachten

Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij medisch pedicure Careless Feet te dienen. medisch pedicure Careless Feet dient klachten afdoende te onderzoeken. Medisch pedicure Careless Feet zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche. Medisch pedicure Careless Feet verstrekt in dat geval informatie over de geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche aan de cliënt.

Artikel 11: Geschillenregeling

Geschillen tussen cliënt en medisch pedicure Careless Feet over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door medisch pedicure Careless Feet aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij medisch pedicure Careless Feet heeft ingediend.

Nadat de klacht bij medisch pedicure Careless Feet is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is medisch pedicure Careless Feet aan deze keuze gebonden. Indien medisch pedicure Careless Feet een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Medisch pedicure Careless Feet dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 12: Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft medisch pedicure Careless Feet het recht de cliënt te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 13: Recht

Op elke overeenkomst tussen medisch pedicure Careless Feet en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.