Careless Feet

Privacy Policy

Medisch pedicure Careless Feet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy wil medisch pedicure Careless Feet informatie geven over hoe ik omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Medisch pedicure careless Feet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen,
tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Medisch pedicure Careless Feet is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, vragen of opmerkingen heeft kan dit via de contactgegevens
onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door medisch pedicure Careless Feet verwerkt:
ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan medisch pedicure Careless Feet de volgende persoonsgegevens aan u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– (Zakelijk) Telefoonnummer
– (Zakelijk) E-mailadres
– Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door medisch pedicure Careless Geet opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)
voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt door medisch pedicure Careless Feet voor de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde
– Facturering
– Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan medisch pedicure Careless Feet de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– Adres
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BSN-nummer
– Geboortedatum
– Geslacht
– Gegevens over gezondheid

Uw persoonsgegevens worden door medisch pedicure Careless Feet opgeslagen voor bovengenoemde verwerking(en)
voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Doorverwijzen naar Huisarts, podotherapeut of collega pedicures
– Declaraties naar zorgverzekeraars

Medisch pedicure Careless Feet geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens
te waarborgen.

Tevens kan medisch pedicure careless Feet persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU.
Medisch pedicure Careless Feet vertrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Medisch pedicure careless Feet bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging

Medisch pedicure Careless Feet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens medich pedicure Careless Feet van uw gegevens kennis kunnen nemen
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
– Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
– Onze medewerker (eenmanszaak) zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of
in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Aanpassen privacy verklaring
Wij behouden het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.
De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op onze website www.pedicurecarelessfeet.nl

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:
Medisch pedicure Careless Feet
Sylvia Nanninga
Ruitenweg 16
9619 PM Froombosch
0619478399

Sylvia@medischpedicurecarelessfeet.nl

Artikel 13: Recht

Op elke overeenkomst tussen medisch pedicure Careless Feet en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.